Algemene voorwaarden

Als je bij Lola Meis een bestelling plaatst, ben je akkoord gegaan met de volgende voorwaarden.

1. Prijzen
1.1 Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief verzendkosten.

1.2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website van Lola Meis zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd. Lola Meis is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten, typefouten enz. in haar website.

1.3 Betaling
Bij een bestelling dien je altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden zoals aangegeven in de bevestigingsmail van uw bestelling. De bestelling wordt verzonden zodra er betaald is en het bestelde gereed is.

2. Verzending

2.1 Verzending via DHL
Lola Meis verzendt artikelen via de pakketservice van DHL. Mocht je niet thuis zijn dan zul je een notitie in je brievenbus vinden waarin aangegeven is dat het pakketje eventueel bij de buren is afgegeven. De postbode biedt jouw pakketje 2 keer aan. Je hoeft hiervoor geen handtekening te zetten of je te legitimeren. Ben je allebei de keren niet thuis? Dan kun je het pakketje ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. De postbode laat een briefje achter waarop je precies kunt zien waar dat is.

2.2 Verzendkosten
Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan je vermeld. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering  terugbetaald. Verzendkosten voor het buitenland zijn op aanvraag: gelieve contact op te nemen via info@lolameis.nl. De verzendkosten bestaan niet alleen uit de frankeerkosten. Andere kosten zoals het in orde maken van de bestelling en het pakket zelf vallen hier ook onder.
In Nederland bedragen de standaard verzendkosten € 6,95.

3. Bestellingen

3.1 verwerken van bestellingen
Op het moment dat je de bestelling plaatst, wordt je bestelling in ontvangst genomen. Je ontvangt altijd een bevestiging van de bestelling per e-mail. Hierop vind je het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten en hoe je de bestelling kunt betalen.
De bestelde artikelen blijven eigendom van Lola Meis tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.2 Afhandeling bestelling
De bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. De site wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, maar het kan voorkomen dat een artikel al gereserveerd is omdat iemand je net voor was. Wanneer dit het geval is, sturen we altijd een bericht. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld. Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.
Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening.
Bij overschrijding van de levertijd van 30 dagen na de afgesproken levertermijn heb je het recht de bestelling kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Lola Meis te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd.

4. Bezorging

4.1 Bezorging
Wij streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling te verwerken. De bestelling zal binnen 2 werkdagen uiterlijk vier werkdagen verstuurd worden.  Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan nemen wij tijdig contact met u op. Wij zijn niet aansprakelijk voor bij DHL zoekgeraakte stukken en of pakjes. Gaat er echter onverhoopt iets mis of duurt de levering erg lang, neem dan contact met ons op.

4.2 Complete bestelling
Indien je bestelling meerdere artikelen omvat, worden zij pas verstuurd wanneer de bestelling helemaal compleet is.

4.3 Transport risico’s
Gedurende het transport van de artikelen zal Lola Meis het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de artikelen. Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op jou overgaan. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor wat er met de artikelen gebeurt.

5. Gegevens

5.1 Privacy
Lola Meis garandeert dat al je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw toestemming.

5.2 intern gebruik
Lola Meis zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

6. Ruilen en retourneren
Lola Meis garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

6.1 Zichttermijn
Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Lola Meis zal dan binnen 14 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.

6.2 Ruilen
Ruilen behoort tot de mogelijkheid mits het kledingstuk in de oorspronkelijke staat (dus met de kaartjes eraan en zonder beschadigingen) en ongebruikt binnen 14 dagen na ontvangst retour wordt gezonden. De verzendkosten voor retournering zijn voor jou als koper. Wil je niet ruilen maar alleen retourneren? Dan vergoeden wij het aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten.

6.3 Aansprakelijkheid
Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden. Kleuren kunnen soms iets afwijken afhankelijk van de kleurinstellingen op je computer. Houd hier rekening mee. Twijfel je over de kleur? Neem dan contact met ons op.

6.4 Retourvoorwaarden
– Bij het retourneren van de artikelen dient een volledig ingevuld retourformulier te worden bijgevoegd.
– Retourneringen dienen gefrankeerd verzonden te worden, ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd.
– De artikelen dienen ongebruikt en in de originele verpakking met aanhangende kaartjes te worden verzonden.

6.5 Retourneren door klacht
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen wij de kleding en verwerken wij de bestelling. Toch kan er wel eens iets misgaan:
– Per ongeluk is het verkeerde artikel toegezonden
– Je bestelling is tijdens de verzending beschadigd geraakt
– Een artikel vertoont een fabricagefout
Meld ons een eventuele klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen. Neem voordat je het artikel terugzendt even contact met ons op, want de klacht moet wel duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt. Bij duidelijke klachten nemen wij vanzelfsprekend de verzendkosten voor zowel de retourzending als voor het vervangende artikel voor onze rekening. Wij lossen het graag samen met je op.

6.6 Klacht te laat
Indien je de klacht pas na 3 werkdagen bij Lola Meis indient, zijn wij gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

6.7 Vervallen garantie
Jouw garantie op artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lola Meis wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer je het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

6.8 Eigendomsvoorbehoud
Lola Meis blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

7. Betaling

7.1 Betaalmethode
Betaling dient te geschieden op de in de bevestigingsmail aangegeven betaalwijze.

7.2 Levering na betaling
Lola Meis gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

7.3 Incassokosten
Als je in gebreke blijft aan je betalingsverplichtingen te voldoen, kan Lola Meis niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Lola Meis moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Lola Meis kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van Lola Meis, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, liggen bij Lola Meis.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
Indien door Lola Meis geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Lola Meis jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 is geregeld.

9.2 Beperking
De aansprakelijkheid van Lola Meis voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.

9.3 Uitsluiting
Lola Meis sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Lola Meis, waaronder de website, door een derde.

10. Diversen

10.1 Afwijkingen algemene voorwaarden
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

10.2 Erkenning elektronische communicatie
De administratie van Lola Meis geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

10.3 Nietigverklaring
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Lola Meis zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

11. Toepasselijk recht

11.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Lola Meis aangepast worden. Lola Meis adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
Je moet ervoor zorgen dat de gegevens die je aan Lola Meis verstrekt, juist, volledig en actueel zijn. Ook garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel.